Wygrana Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (II OSK 726/17)

Kancelaria występowała w postępowaniu ze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie z września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego określającego zakaz wprowadzania psów na teren parku w Józefosławiu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 17 października 2016 r. przyznał rację skarżącej i uchylił punkt uchwały dotyczącej wyprowadzania psów. Zdaniem Sądu zakaz wprowadzania zwierząt do obiektu użyteczności publicznej, jakim jest park, stanowi naruszenie kompetencji przyznanej w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. Rada może nakładać konkretne obowiązki na właścicieli zwierząt, jednak obowiązki te muszą zmierzać do zapewniania ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

W ocenie sądu zakaz wprowadzania zwierząt na dany teren jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu. Swoboda ta przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt. Cel ustawy bowiem – zdaniem sądu – nie pozwala na tak daleko idący zakaz, jak przyjęty przez Radę Miejską.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rada Miasta Piaseczna odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelnym Sąd Administracyjny podzielił pogląd sądu I instancji i uznał skargę kasacyjną gminy za niezasadną. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Kancelarii orzekając, że regulamin korzystania z parku miejskiego naruszył prawa mieszkańców, opiekunów zwierząt zakazując im wchodzenia na teren ogólnie dostępny, co stanowi ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela.

 

Więcej informacji:

www.prawo.pl/samorzad/wlasciciel-psa-nie-moze-byc-ograniczony-w-wolnosci-poruszania,370727.html

12.02.2019, Katarzyna Nowicka

Osoby odpowiedzialne

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności