Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

  • spory sądowe i arbitrażowe dotyczące realizacji złożonych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach FIDIC, w szczególności z zakresu m.in. kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne;
  • spory sądowe i arbitrażowe z umów handlowych oraz transakcji M&A;
  • spory sądowe w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, w szczególności wizerunku i dobrego imienia;
  • spory sądowe dotyczące roszczeń z zakresu prawa pracy, w tym związanych z rozwiązywaniem umów o pracę, a także z zakresu dyskryminacji i mobbingu;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych, niegospodarności, przestępstw przeciwko wierzycielom;
  • prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji.

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Spółek (2009)
  • Aplikacja Sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (2008)
  • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (2002)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2008)

Portfolio

Reprezentowanie kierowcy MZA w postępowaniu zażaleniowym

Reprezentowanie kierowcy MZA w szeroko komentowanym w mediach postępowaniu zażaleniowym, dotyczącym zatrzymania kierowcy. Sąd przychylił się do stanowiska Kancelarii i uznał, że działania policji były bezpodstawne i nieprawidłowe.

Wygrana z wydawcą Newsweeka w sporze o ochronę dóbr osobistych

Wygrana w sporze ATF sp. z o.o. sp.k. z Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. - wydawcą i dziennikarzami Newsweek o ochronę dóbr osobistych. Sąd Okręgowy w wyniku wniesionego przez Kancelarię powództwa, nakazał wydawcy Newsweeka oraz autorom artykułu zamieścić oświadczenia z przeprosinami ATF za zamieszczenie częściowo nieprawdziwych informacji, naruszających dobre imię spółki.

Wygrana Kancelarii GKW w sporze dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu firmy budowlanej

Reprezentowanie byłego członka zarządu firmy budowlanej w sporze sądowym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania.
Pokaż wszystkie

Wygrana Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej zakazu wprowadzania psów na teren parku (II OSK 726/17). Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Kancelarii orzekając, że regulamin korzystania z parku miejskiego naruszył prawa mieszkańców, opiekunów zwierząt zakazując im wchodzenia na teren ogólnie dostępny, co stanowi ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela.

Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym

Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej obowiązków pracowników poddawania się profilaktycznym badaniom na trzeźwość (II PK 199/17). Wyrok Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie praktyczne. Dotychczas w orzecznictwie przeważało stanowisko, zgodnie z którym pracownik nie mógł zostać ukarany przez pracodawcę za samą odmowę poddania się badaniu trzeźwości, chyba że zachodziło uzasadnione podejrzenie co do stanu trzeźwości.

Doradztwo na rzecz spółki komunalnej z branży transportu publicznego

Kompleksowa reprezentacja spółki komunalnej (transport publiczny) w sporach z zakresu prawa oraz umów handlowych.

Doradztwo na rzecz fundacji

Reprezentowanie fundacji w sporze z bankiem finansującym projekt inwestycyjny fundacji. Działania Kancelarii doprowadziły do uchylenia zajęcia rachunku fundacji, na którym były zgromadzone środki pomocowe z Unii Europejskiej. W sprawie skierowane zostało zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego, który podzielił stanowisko Kancelarii o niedopuszczalności kwestionowanego przez Kancelarię zajęcia (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.02.2015 r. sygn. akt: III CZP 104/14)

Doradztwo na rzecz inwestora w sporze z generalnym wykonawcą

Reprezentowanie inwestora w postępowaniu przeciwegzekucyjnym. Kancelaria uzyskała zabezpieczenie powództwa w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wartość przedmiotu sporu ok. 4 mln zł.

Doradztwo na rzecz członka konsorcjum generalnego wykonawcy odcinka autostrady

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w sporze sądowym ze Skarbem Państwa (GDDKiA) związanym z „Minimalną Ilością Wykonania“ oraz „Przedłużeniem Czasu na Ukończenie“ w związku z realizacją kontraktu drogowego. Kancelaria uzyskała zabezpieczenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa (GDDKiA) w postaci m.in. zakazu potrącenia kar umownych oraz zakazu składania oświadczeń o odstąpieniu od kontraktu drogowego. Wartość przedmiotu sporu ok. 15 mln PLN.

Reprezentowanie Klienta w sprawie o ukształtowanie stosunku prawnego w postaci umowy najmu

Reprezentowanie Klienta w sprawie o ukształtowanie stosunku prawnego w postaci umowy najmu. Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystne orzeczenie Sądu, który zmienił istniejący między stronami umowy najmu stosunek prawny w ten sposób, że obniżył czynsz najmu ze względu na wady przedmiotu najmu, które ograniczały przydatność najmowanej nieruchomości do umówionego pożytku.

Reprezentowanie Klienta w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynami niedozwolonymi w postępowaniu egzekucyjnym

Reprezentowanie Klienta w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynami niedozwolonymi pozwanego w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystne rozstrzygnięcie Sądu w związku ze szkodą wyrządzoną Klientowi na skutek naruszenia przez kontrahenta zasad współżycia społecznego i nadużycia przysługującego mu prawa. Naruszenie zasad współżycia społecznego dotyczyło wykorzystania instytucji prawnej odsetek za opóźnienie wbrew ich zasadniczym celom i bezzasadnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Klienta.

Reprezentowanie klienta w sprawie dotyczącej dyskryminacji

Reprezentowanie Klienta w sprawie dotyczącej dyskryminacji pracowników z uwagi na datę nawiązania stosunku pracy. Sprawa zakończyła się wygarną przed Sądem Najwyższym (II PK 16/15). Uwzględniając skargę kasacyjną Kancelarii Sąd Najwyższy uznał, że data podjęcia zatrudnienia pracownika w Spółce, nie może zostać uznana za podstawę różnicowania pracowników, gdyż nie odnosi się do właściwości osobistych powoda, ani do zakazanego kryterium różnicowania ze względu na zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

Doradztwo na rzecz inwestora w sporze z wykonawcą robót budowlanych

Reprezentowanie inwestora w postępowaniach sądowych z powództwa generalnego wykonawcy. Kancelaria uzyskała korzystne dla Klienta orzeczenie wstrzymujące wykonalność nakazów zapłaty z weksli. Wartość sporu ok. 6 mln PLN.

Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem

Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o zapłatę. Wartość przedmiotu sporu ok. 10 mln zł.