Badanie trzeźwości pracowników – projekt przepisów

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który ma uregulować prowadzenie prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników. Kontrole będą dopuszczalne, jeśli wymaga tego ochrona zdrowia i życia lub ochrona mienia.

Projektowana regulacja przewiduje, że:

/  kontrola będzie przeprowadzana przez pracodawcę na obecność alkoholu w organizmie, metodą niewymagającą badań laboratoryjnych, z poszanowaniem godności pracowników;

/  uzyskane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy lub dłużej, gdy ich zabezpieczenie będzie niezbędne dla celów postępowań lub udokumentowania kar porządkowych;

zasady kontroli i grupy pracowników objętych kontrolą zostaną określone w Regulaminie Pracy;

/  do Kodeksu pracy zostanie wprowadzona procedura postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu na trzeźwość lub uzasadnionego podejrzenia, że pracownik nie jest trzeźwy, która jest tożsama z dotychczasową praktyką: pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy, a na żądanie pracodawcy lub pracownika uprawniony organ powinien zweryfikować jego trzeźwość;

/  analogiczna regulacja będzie dotyczyć środków odurzających;

/  regulacja będzie znajdowała zastosowanie także do osób na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie uzgodnień. Po ich przeprowadzeniu zostanie skierowany do Sejmu.

Kancelaria GKW reprezentuje pracodawców w procesach zainicjowanych przez pracowników, w związku z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracy lub nałożeniem kary porządkowej w następstwie odmowy podania się kontroli trzeźwości. Więcej informacji.

Projektowana regulacja jest szczególnie ważna w obliczu stanowisk organów administracji rządowej [Prezesa UODO], że pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych.

Uregulowanie zasad kontroli prewencyjnych umożliwi pracodawcom egzekwowanie obowiązku poddania się kontroli od pracowników oraz zabezpieczy prawa pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz poszanowania ich godności.

31.05.2021, Małgorzata Mieleszko, Katarzyna Nowicka

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności