Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok

Ministerstwo Finansów w dniu 22 marca 2020 r. ogłosiło zamiar przedłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy przypadający na 2020 rok. Zmiana terminu stanowi odpowiedź na postulaty kierowane do ministerstwa zarówno przez przedsiębiorców jak i przez jednostki sektora finansów publicznych.

W dokumentacji procesu legislacyjnego ministerstwo wskazuje na konieczność wejścia w życie rozporządzenia najpóźniej z dniem 31 marca 2021 r., co oznacza, że rozporządzenie powinno zostać opublikowane najpóźniej 30 marca 2021 r. Aktualny przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344556/katalog/12772113.

W obecnym stanie prawnym, w odniesieniu do jednostek, których rob obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do dnia 31 marca 2021 r. Opublikowany projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania dla:

  • jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc.

Projekt rozporządzenia wyłącza spod zmiany podmioty podlegające ustawie o nadzorze na rynkiem finansowym, tak więc proponowane zmiany nie obejmą m.in. spółek publicznych czy TFI.

Dodatkowo, projekt przewiduje przedłużenie terminów na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla:

  • spółdzielni mieszkaniowych –do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
  • niektórych jednostek, w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich zwołania ze względu na ograniczenia epidemiczne oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie jest możliwe wykonanie tej czynności w terminie określonym w ustawie o rachunkowości –do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek z powyższych przesłanek.

Niezależnie od powyższych propozycji zmianie ma ulec m.in. termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przed podatników CIT, niektóre terminy dotyczące w przeprowadzenia inwentaryzacji oraz sporządzenia zestawienia obrotów i sald. W konsekwencji zmianie ulegnie również termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Proponowane zgodnie z projektem zmiany, będą miały zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego jednostek, których to rok obrotowy kończy się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r.

26.03.2021, Marek Kempiński

Osoby odpowiedzialne

Marek Kempiński

wspólnik, radca prawny

Marek Kempiński

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności