Wygrana Kancelarii w sporze dotyczącym dopuszczalności profilaktycznego badania trzeźwości przez pracodawcę (VII P 450/18)

Kancelaria GKW reprezentowała Spółkę przewozową w sporze sądowym z byłym pracownikiem. Spółka rozwiązała umowę o pracę z kierowcą w trybie dyscyplinarnym, wskazując jako przyczynę rozwiązania umowy odmowę poddania się przez pracownika profilaktycznemu sprawdzeniu trzeźwości przed rozpoczęciem pracy.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie stwierdził, że polecenie poddania się profilaktycznemu sprawdzeniu trzeźwości było zgodne z prawem, a zatem kierowca powinien był je wykonać. Sąd podkreślił, że specyfika działalności Spółki i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu przemawia za korzystaniem z profilaktycznych badań trzeźwości kierowców. Jednocześnie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zakazują profilaktycznych badań trzeźwości kierowców autobusów, jak również nie wskazują osób wyłącznie do tego uprawnionych.

Sąd orzekł, że odmowa poddania się profilaktycznemu sprawdzeniu trzeźwości była uzasadnioną przyczyną dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

08.02.2021, Małgorzata Mieleszko

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności