Wprowadzona Tarczą 4.0 kontrola inwestycji obejmie również niektórych polskich nabywców

Z dniem 24 lipca 2020 roku weszły w życie zmiany do ustawy o kontroli niektórych inwestycji wprowadzone przez tzw. Tarczę 4.0 („Ustawa”). Nowelizacja określa zasady i tryb kontroli inwestycji przez Prezesa UOKiK, które skutkują przejęciem kontroli w strategicznych dla gospodarki podmiotach. Zgodnie z Ustawą, kontrolą objęte zostały inwestycje w podmioty działające w sektorach energetycznym, wydobywczym, paliwowym, transportowym w zakresie przeładunku w portach strategicznych i śródlądowych, telekomunikacyjnym, medycznym oraz przetwórstwa mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw. Ograniczeniu podlegają również inwestycje w podmioty posiadające mienie stanowiące tzw. infrastrukturę krytyczną, tworzące strategiczne oprogramowanie oraz prowadzące działalność związaną z chmurą obliczeniową.

Procedura obejmie wszystkie spółki publiczne niezależnie od przedmiotu prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Powyższa ochrona przydzielana jest podmiotom, których przychód wynosił co najmniej 10.000.000 euro w ciągu jednego z dwóch poprzedzających przejęcie podmiotu lat obrotowych.

Kontroli podlegają inwestycje realizowane przez:

/ osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa państwa członkowskiego; oraz

/ podmioty inne niż osoby fizyczne, które nie posiadają lub nie posiadały od co najmniej 2 lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

Analizując brzmienie przepisu należy wskazać, że ograniczenie w postaci konieczności posiadania siedziby na terenie państwa członkowskiego we wskazanym okresie oznacza w praktyce, że również polskie spółki istniejące krócej niż 2 lata będą objęte obowiązkiem przeprowadzenia postępowania przed Prezesem UOKiK.

W ramach kontroli inwestycji, po dokonaniu zgłoszenia, organ kontroli przeprowadzi postępowanie sprawdzające, które zgodnie z opublikowanym na stronie UOKiK stanowiskiem, będzie przeprowadzone możliwie szybko i będzie trwało maksymalnie 30 dni. W szczególnych przypadkach przeprowadzone będzie postępowanie kontrolne jako druga faza postępowania.  Prowadzenie postępowania związanego z kontrolą inwestycji będzie niezależne od postępowania związanego z kontrolą koncentracji.

Zgodnie z nowo dodanym art. 12k Ustawy nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane bez zawiadomienia lub bez decyzji Prezesa UOKiK jest nieważne z mocy prawa.

Wprowadzone nowelizacją obowiązki powinny zostać uwzględnione na etapie przygotowywania dokumentacji transakcyjnej, ponieważ ich naruszenie może skutkować odpowiedzialnością w postaci kary grzywny w wysokości do 50.000.000 PLN lub karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

30.07.2020, Marek Kempiński

Osoby odpowiedzialne

Marek Kempiński

wspólnik, radca prawny

Marek Kempiński

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności