Praca zdalna – projekt zmian w Kodeksie pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy wprowadzający regulację pracy zdalnej.

Projektowana regulacja przewiduje, że:

/  praca zdalna może być powierzona na polecenie pracodawcy w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich ustaniu, a także w okresie, w którym z powodu siły wyższej czasowo nie będzie możliwe zapewnienie warunków BHP w miejscu pracy; warunkiem jest jednak uzyskanie oświadczenia pracownika, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej;

/  na wniosek niektórych grup pracowników o pracę zdalną (np. pracownic w ciąży, rodzica wychowującego dziecko do lat 4) pracodawca będzie zobowiązany zgodzić się na pracę zdalną, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika;

/  pracownik będzie zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

/  pracownik pracujący zdalnie ma mieć możliwość przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, a także z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej;

/  zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu uzgodnionym ze związkami zawodowym lub przedstawicielami pracowników, a jeśli do porozumienia nie dojdzie, pracodawca ustala regulamin pracy zdalnej;

/  pracodawca będzie zobowiązany: (i) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, (ii) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi, (iii) pokryć koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych, (iv) zapewnić pracownikowi niezbędne szkolenia i pomoc techniczną; za korzystanie z własnego sprzętu, pracownikowi będzie przysługiwać ekwiwalent pieniężny;

/ projekt przewiduje także regulację nowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP (konieczne będzie dokonanie oceny ryzyka zawodowego dot. pracy zdalnej, odebranie od pracownika oświadczenia w zakresie BHP) oraz określa zasady postępowania w razie wypadku przy pracy;

/ pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania przez pracownika pracy zdalnej, w tym w zakresie BHP oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Prawniczej. Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie skierowany do Sejmu.

Zgodnie z założeniami projektu, regulacja pracy zdalnej ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od odwołania stanu epidemii na całym terytorium Polski.

04.03.2022, Małgorzata Mieleszko, Agnieszka Skowron

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Agnieszka Skowron

wspólnik, radca prawny

Agnieszka Skowron

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności