Nowy projekt przepisów – badanie trzeźwości pracowników

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który ma uregulować prowadzenie prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników.

Kontrole będą dopuszczalne, jeśli wymaga tego ochrona zdrowia i życia pracowników lub innych osób lub ochrona mienia.

Projektowana regulacja przewiduje, że:

/  kontrola będzie przeprowadzana przez pracodawcę na obecność alkoholu w organizmie, metodą niewymagającą badań laboratoryjnych, z poszanowaniem godności oraz innych dóbr osobistych pracowników;

/  uzyskane dane będą przechowywane przez okres 1 roku lub dłużej, gdy ich zabezpieczenie będzie niezbędne dla celów postępowań lub udokumentowania kar porządkowych;

/  zasady kontroli i grupy pracowników objętych kontrolą będą musiały zostać określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu;

/  pracodawca będzie mógł wybrać grupy zawodowe podlegające badaniu trzeźwości;

/  do Kodeksu pracy zostanie wprowadzona procedura postępowania w przypadku pozytywnego wyniku testu na trzeźwość lub uzasadnionego podejrzenia, że pracownik nie jest trzeźwy, która jest tożsama z dotychczasową praktyką: pracownik nietrzeźwy nie zostanie dopuszczony do pracy, a na żądanie pracodawcy lub pracownika uprawniony organ powinien dodatkowo zweryfikować jego trzeźwość;

/  analogiczna regulacja będzie dotyczyć środków działających podobnie do alkoholu;

/  szczegółowe wymagania dotyczące procedury badania oraz wykaz środków działających podobnie do alkoholu zostanie uregulowany w przepisach wykonawczych, których projekty nie zostały jeszcze opublikowane;

/  regulacja będzie znajdowała zastosowanie także do osób na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Prawniczej. Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie skierowany do Sejmu.

 

Kancelaria GKW reprezentuje pracodawców w procesach zainicjowanych przez pracowników, w związku z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracy lub nałożeniem kary porządkowej w następstwie odmowy podania się kontroli trzeźwości.

Projektowana regulacja jest szczególnie ważna w obliczu stanowisk organów administracji rządowej [Prezesa UODO], że pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, w tym kontroli wyrywkowych.

Uregulowanie zasad kontroli prewencyjnych umożliwi pracodawcom egzekwowanie obowiązku poddania się kontroli od pracowników oraz zabezpieczy prawa pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz poszanowania ich godności.

 

17.02.2022, Małgorzata Mieleszko, Katarzyna Nowicka

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności