Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych

Z dniem 5 października 2021 roku, po uprzedniej nowelizacji Prezydenta RP, weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Przyjęcie tej ustawy jest jednym z wielu działań ustawodawcy, które mają na celu przeniesienie prowadzenia korespondencji na drogę elektroniczną bez korzystania z papierowego obiegu dokumentów. Ustawa wprowadza nowy system wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, osobami fizycznymi i przedsiębiorcami. W założeniu, doręczenia elektroniczne mają być tańsze i szybsze niż prowadzona dotąd korespondencja w drodze tradycyjnej (list po nadaniu ma od razu znaleźć się w skrzynce odbiorczej adresata). Ich celem jest zapewnienie również większego bezpieczeństwa niż ma to miejsce w przypadku prowadzenia korespondencji w formie papierowej, poprzez wykluczenie możliwości niepożądanej ingerencji w treść przesyłki przez osoby trzecie.

Z doręczeń elektronicznych będą mogły korzystać wszystkie zainteresowane podmioty – zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Ustawa jednak nie nakłada generalnego obowiązku korzystania z tego rozwiązania. Wyłącznie wskazane w ustawie podmioty będą zobligowane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Należą do nich podmioty administracji publicznej, przedsiębiorcy i osoby wykonujące zawody prawnicze, wymienione w ustawie.

Nowelizacja ustawy nie spowodowała jedynie przesunięcia daty wejścia ustawy w życie, lecz również terminów, od których poszczególne podmioty są zobowiązane do posiadania adresu do e-doręczeń. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz osoby wykonujące zawody prawnicze są zobligowane do założenia skrzynki do doręczeń najpóźniej do dnia 5 lipca 2022 roku. Ponadto, adres do doręczeń elektronicznych będą musieli założyć również przedsiębiorcy wpisani do CEIDG – obowiązek ten wchodzi w ich przypadku w życie od dnia 1 października 2026 roku.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz niewykonujące zawodów prawniczych, nie będą zobowiązane do założenia i korzystania z adresu przeznaczonego dla doręczeń elektronicznych. Dla tych osób ustawodawca przewidział usługę tzw. doręczeń hybrydowych, które będą obsługiwane przez Pocztę Polską. Doręczenia hybrydowe będą miały zastosowanie jedynie w przypadku, gdy nadawcą przesyłki będzie podmiot publiczny. Przesłane przed nadawcę pismo w formie elektronicznej ma być przekształcane przez Pocztę z formy cyfrowej na papierową. Poczta następnie zobowiązana będzie do przesłania pisma w powyższej formie do adresata przesyłką listową.

Wspomniany adres do doręczeń elektronicznych może zostać utworzony na dwa sposoby. Pierwszy – tryb wnioskowy – wymaga złożenia do ministra ds. informatyzacji wniosku o utworzenie adresu. Taki wniosek będą musiały złożyć między innymi osoby wykonujące zawody prawnicze, jak również przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i KRS. Drugą możliwością powstania adresu do doręczeń jest tryb urzędowy. Podmioty, które po 5 lipca 2022 r. będą ubiegać się o wpis do rejestrów przedsiębiorców, wraz z wpisem otrzymają dostęp do swojej skrzynki do e-doręczeń.

Docelowo, e-doręczenia mają zastąpić skrzynkę e-PUAP, która zgodnie z ustawą, po dniu 30 września 2029 roku zostanie zlikwidowana. Skutkiem likwidacji e-PUAP będzie utrata znajdującej się tam korespondencji, zatem aby ją zachować, konieczne będzie jej uprzednie zarchiwizowanie w stosowny dla posiadacza skrzynki sposób.

15.11.2021

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności