Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym (II PK 199/17)

W sporze sądowym Kancelaria reprezentowała Spółkę, która rozwiązała w trybie dyscyplinarnym umowę o pracę z pracownikiem wskazując jako przyczynę rozwiązania umowy ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na odmowie poddania się przez pracownika profilaktycznemu badaniu na trzeźwość.

Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną Kancelarii stwierdził, że zważywszy na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, poddanie się profilaktycznym badaniom na trzeźwość należy zakwalifikować do obowiązków podstawowych. Uchybienie przez pracownika takiemu obowiązkowi może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 k.p. Sąd Najwyższy zaznaczył, że pracownik był związany poleceniem przełożonego poddania się takiemu badaniu, a odmowa wykonania polecenia stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Wyrok Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie praktyczne. Dotychczas w orzecznictwie przeważało stanowisko, zgodnie z którym pracownik nie mógł zostać ukarany przez pracodawcę za samą odmowę poddania się badaniu trzeźwości, chyba że zachodziło uzasadnione podejrzenie co do stanu trzeźwości.

22.11.2018, Katarzyna Nowicka, Małgorzata Mieleszko

Osoby odpowiedzialne

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności