Uchylenie zakazu potrącania kar umownych w sprawach zamówień publicznych

W dniu 24 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta uchyliła obowiązujący w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zakaz potrącania kar umownych oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia, zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umów w sprawach zamówień publicznych, przewidziany w art. 15r1 tzw. ustawy Covidowej.

Jednocześnie ustawa uchylająca wprowadza pewne ograniczenia w dochodzeniu kar umownych w przypadku zdarzeń w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania umowy PZP. Jeśli zdarzenie miało miejsce:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r., można dokonać potrącenia kary umownej lub dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.,
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., można dokonać potrącenia kary umownej lub dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.,
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r., można dokonać potrącenia kary umownej lub dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r.

W uzasadnieniu projektu ustawy Ustawodawca powołał się na problematyczność dotychczasowych regulacji i pojawiające się postulaty ich zmiany bądź uchylenia. Ustawodawca zwrócił uwagę, że utrzymanie obowiązujących rozwiązań miałoby negatywne skutki dla wykonawców, gwarantów, a także dla zamawiających, którzy mogą mieć problemy z wyegzekwowaniem skumulowanych kar umownych. Ponadto uzasadniając wprowadzenie terminowego ograniczenia w dochodzeniu kar umownych lub zaspokojenia z zabezpieczenia wskazano, iż ma ono na celu umożliwienie dłużnikom przygotowania się do spłaty zobowiązań.

01.09.2022, Gabriela Taczała

Osoby odpowiedzialne

Gabriela Taczała

aplikant adwokacki

Gabriela Taczała

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności