Uchylenie zakazu potrącania kar umownych w sprawach zamówień publicznych

W dniu 24 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta uchyliła obowiązujący w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zakaz potrącania kar umownych oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia, zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umów w sprawach zamówień publicznych, przewidziany w art. 15r1 tzw. ustawy Covidowej.

Jednocześnie ustawa uchylająca wprowadza pewne ograniczenia w dochodzeniu kar umownych w przypadku zdarzeń w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania umowy PZP. Jeśli zdarzenie miało miejsce:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r., można dokonać potrącenia kary umownej lub dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia 1 października 2022 r.,
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., można dokonać potrącenia kary umownej lub dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r.,
  • w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r., można dokonać potrącenia kary umownej lub dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2023 r.

W uzasadnieniu projektu ustawy Ustawodawca powołał się na problematyczność dotychczasowych regulacji i pojawiające się postulaty ich zmiany bądź uchylenia. Ustawodawca zwrócił uwagę, że utrzymanie obowiązujących rozwiązań miałoby negatywne skutki dla wykonawców, gwarantów, a także dla zamawiających, którzy mogą mieć problemy z wyegzekwowaniem skumulowanych kar umownych. Ponadto uzasadniając wprowadzenie terminowego ograniczenia w dochodzeniu kar umownych lub zaspokojenia z zabezpieczenia wskazano, iż ma ono na celu umożliwienie dłużnikom przygotowania się do spłaty zobowiązań.

01.09.2022

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności