Projekt zmian w zakresie wydłużenia terminu do sporządzenia apelacji karnej

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano Senacki projekt ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego. Projekt ustawy przewiduje jedynie zmianę kodeksu w zakresie terminu do sporządzenia apelacji  – ma on wynosić 30 dni w przypadku, gdy termin do sporządzenia uzasadnienia wyroku został przedłużony. Sąd ma mieć obowiązek zawiadomienia o przedłużonym terminie stronę, doręczając jej wyrok wraz z uzasadnieniem. W przypadku błędnego wskazania terminu przez Sąd i zastosowania się do niego przez Stronę, apelacja ma być uważana za wniesioną w terminie.

Na gruncie obowiązujących przepisów, termin do wniesienia apelacji w sprawach karnych wynosi 14 dni od daty doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem, bez względu na fakt czy termin na sporządzenie przez Sąd uzasadnienia wyroku był przedłużony.

W uzasadnieniu ustawy dostrzeżono obowiązującą rozbieżność pomiędzy uprawnieniami Sądu do skorzystania z wydłużonego terminu do sporządzenia uzasadnienia w sprawach wielotomowych i szczególnie zawiłych, a brakiem takowej możliwości Strony, co może powodować trudności w sporządzeniu rzetelnej i skutecznej apelacji. Projektowaną zmianę należy zatem ocenić pozytywnie, tym bardziej w świetle analogicznego rozwiązania na gruncie procedury cywilnej, zgodnie z którym w takich przypadkach wydłużono termin na sporządzenie apelacji do 3 tygodni.

03.08.2022

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności