Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 września bieżącego roku na stronie Sejmu opublikowano Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został obecnie skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.

Projekt ustawy przewiduje m.in.:

/ Zmianę w zakresie właściwości Sądów Okręgowych w sprawach majątkowych – Sądy Okręgowe mają rozpoznawać sprawy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza sto tysięcy złotych.

/ Możliwość udzielenia pełnomocnictwa do niektórych czynności procesowych w postaci upoważnienia do odbioru pism sądowych, które można będzie udzielić każdej osobie fizycznej.

/ Orzekanie przez Sąd z urzędu o obowiązku zapłaty odsetek od zasądzonych kosztów procesu.

/ Obowiązek wyraźnego wyodrębnienia oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków w piśmie wnoszonym przez profesjonalnego pełnomocnika. Wnioski dowodowe zgłoszone tylko
w uzasadnieniu mają nie wywierać żadnych skutków prawnych.

/ W przypadku bezskuteczności doręczenia pozwu, Powód ma zostać zobowiązany do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika wyłącznie, gdy Pozwanym jest osoba fizyczna – chyba, że aktualność wskazanego w pozwie adresu zamieszkania Pozwanego nie budzi wątpliwości. Wówczas przyjmuje się fikcję doręczenia.

/ Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika ma również rozciągać się poza granice kraju.

/ Usunięcie z regulacji dotyczącej składania pism procesowych w placówce pocztowej zapisu dotyczącego formy przesyłki. Obowiązujące obecnie przepisy przewidują, że złożenie pisma procesowego jedynie w formie przesyłki poleconej wywiera skutek równoznaczny z wniesieniem pisma do sądu.

/ Podstawą zarzutu potrącenia może być również wierzytelność o zwrot spełnionego świadczenia przysługująca jednemu z dłużników solidarnych wobec pozostałych współdłużników.

/ Możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym, na którym zamknięto rozprawę.

/ Możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie, którego przedmiotem jest sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa.

/ W przypadku gdy przepis szczególny wskazuje, że na postanowienie sądu przysługuje zażalenie, nie określając jednocześnie, który sąd ma je rozpoznać, zażalenie ma rozpoznawać sąd drugiej instancji.

/ Brak obowiązku wskazania adresu poczty elektronicznej w postępowaniu gospodarczym.

/ Wprowadzenie działu poświęconego postępowaniu z udziałem konsumentów tj. w sprawach o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, o ile konsument ten jest stroną postępowania.

/ Możliwość doręczania odpisów pism w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika
za pośrednictwem ePUAP, na wniosek strony.

/ Braki w składzie organów dłużnika nie będą stanowiły podstawy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli zaistnieje konieczność ochrony interesów, sąd z urzędu ustanowi kuratora po przekazaniu przez komornika informacji w tym przedmiocie wraz z aktami sprawy.

/ Strony będą miały możliwość poddania sprawy zawisłej przed sądem pod rozstrzygnięcie sądu polubownego aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

Projektowane zmiany należy w większej mierze ocenić pozytywnie, gdyż rozstrzygają kwestie, będące przedmiotem licznych sporów, jak np. zachowanie terminu sądowego w przypadku złożenia pisma procesowego w formie paczki, a nie listu poleconego, z uwagi na objętość oraz wagę pisma
i załączników. Zdecydowanie kontrowersyjną kwestią wydaje się realizowane bezpośrednich doręczeń przez komorników sądowych również poza granicami kraju, podczas gdy czynności te można byłoby rozwiązać w trybie pomocy prawnej w porozumieniu z danym krajem. Proponowana zmiana w tym zakresie niewątpliwie naraża stronę powodową na poniesienie wysokich kosztów z uwagi na obowiązek uiszczenia zaliczki na poczet takowego doręczenia, co w większości przypadków może prowadzić do uniemożliwienia powodowi realizacji przysługujących mu praw.

29.09.2022

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności