Rękojmia w stosunkach przedsiębiorca-konsument po implementacji prawa unijnego

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu implementację dyrektyw przyjętych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, która ma za zadanie przyczynić się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnić przy tym wysoki poziom ochrony konsumentów.

Kluczową zmianą wprowadzaną przez ustawę nowelizującą jest m.in. wyłączenie zastosowania przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży, zawartych w kodeksie cywilnym w stosunku do umów zobowiązujących do przeniesienia na konsumenta własności towarów. Nowelizacja zakłada, że przepisy dotyczące rękojmi konsumenckiej pozostaną usystematyzowane na gruncie ustawy o prawach konsumenta.

W zakresie projektowanych zmian do ustawy o prawach konsumenta a dotychczasowymi przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym zdecydowano się na doprecyzowanie kwestii dotyczących zgodności towaru/rzeczy z umową oraz rękojmi.

/ Projekt ustawy wprowadza pojęcie towaru, który zastępuje dotychczasowo używane pojęcie rzeczy. Poprzez towar ma rozumieć się rzecz ruchomą, wodę, gaz i energię elektryczną wyłącznie w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej ilości lub objętości.

/ Wprowadzono przesłanki, które pozwalają na uznanie towaru za zgodny z umową, takie jak opis, rodzaj, jakość, przydatność do szczególnego celu itd.

/ Przedsiębiorca w dalszym ciągu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Konieczne jednakże jest wyraźne poinformowanie konsumenta o wadzie i wyraźne, odrębne zaakceptowanie przez konsumenta konkretnej cechy towaru.

/ Przedsiębiorca ma ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe zamontowanie towaru w wyniku błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

/ Utrzymano dwuletni termin na realizację praw z tytułu rękojmi za brak zgodności towaru z umową, który istniał w dacie jego dostarczenia, liczony od daty ujawnienia niezgodności. Dodatkowo zostało wprowadzone domniemanie, iż brak zgodności towaru z umową istniał w chwili jego dostarczenia, jeśli zostanie ujawniony przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru.

/ Konsument w dalszym ciągu może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w przypadku niezgodności towaru z umową, w przypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w przypadku gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna, konsument nie może odstąpić od umowy. Jednocześnie wprowadzono domniemanie istotnej niezgodności towaru.

/ Zwrot towaru objętego odstąpieniem od umowy ma zostać dokonany na koszt przedsiębiorcy.

W projekcie ustawy zaostrzono również wymogi dotyczące oświadczenia gwarancyjnego, które pozostaje z kolei w głównej mierze uregulowane na gruncie kodeksu cywilnego. Poza przewidzianymi dotychczasowo wymogami, oświadczenie gwarancyjne w założeniu ma zawierać również wyraźne stwierdzenie o przysługiwaniu środków ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową oraz o braku wpływu gwarancji na wskazane środki. Dodatkowo gwarancja ma zawierać: nazwę i adres gwaranta, wskazanie rzeczy objętej gwarancją, jej warunki oraz procedurę, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc z gwarancji skorzystać.Powyższe ma za zadanie ułatwić konsumentowi skorzystanie z gwarancji oraz ewentualne dochodzenie roszczeń od gwaranta.

30.06.2022, Gabriela Taczała, Hubert Wróbel

Osoby odpowiedzialne

Gabriela Taczała

aplikant adwokacki

Gabriela Taczała

Hubert Wróbel

asystent

Hubert Wróbel

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności