Rękojmia w stosunkach przedsiębiorca-konsument po implementacji prawa unijnego

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu implementację dyrektyw przyjętych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, która ma za zadanie przyczynić się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnić przy tym wysoki poziom ochrony konsumentów.

Kluczową zmianą wprowadzaną przez ustawę nowelizującą jest m.in. wyłączenie zastosowania przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży, zawartych w kodeksie cywilnym w stosunku do umów zobowiązujących do przeniesienia na konsumenta własności towarów. Nowelizacja zakłada, że przepisy dotyczące rękojmi konsumenckiej pozostaną usystematyzowane na gruncie ustawy o prawach konsumenta.

W zakresie projektowanych zmian do ustawy o prawach konsumenta a dotychczasowymi przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym zdecydowano się na doprecyzowanie kwestii dotyczących zgodności towaru/rzeczy z umową oraz rękojmi.

/ Projekt ustawy wprowadza pojęcie towaru, który zastępuje dotychczasowo używane pojęcie rzeczy. Poprzez towar ma rozumieć się rzecz ruchomą, wodę, gaz i energię elektryczną wyłącznie w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej ilości lub objętości.

/ Wprowadzono przesłanki, które pozwalają na uznanie towaru za zgodny z umową, takie jak opis, rodzaj, jakość, przydatność do szczególnego celu itd.

/ Przedsiębiorca w dalszym ciągu nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Konieczne jednakże jest wyraźne poinformowanie konsumenta o wadzie i wyraźne, odrębne zaakceptowanie przez konsumenta konkretnej cechy towaru.

/ Przedsiębiorca ma ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe zamontowanie towaru w wyniku błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę.

/ Utrzymano dwuletni termin na realizację praw z tytułu rękojmi za brak zgodności towaru z umową, który istniał w dacie jego dostarczenia, liczony od daty ujawnienia niezgodności. Dodatkowo zostało wprowadzone domniemanie, iż brak zgodności towaru z umową istniał w chwili jego dostarczenia, jeśli zostanie ujawniony przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru.

/ Konsument w dalszym ciągu może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w przypadku niezgodności towaru z umową, w przypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w przypadku gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna, konsument nie może odstąpić od umowy. Jednocześnie wprowadzono domniemanie istotnej niezgodności towaru.

/ Zwrot towaru objętego odstąpieniem od umowy ma zostać dokonany na koszt przedsiębiorcy.

W projekcie ustawy zaostrzono również wymogi dotyczące oświadczenia gwarancyjnego, które pozostaje z kolei w głównej mierze uregulowane na gruncie kodeksu cywilnego. Poza przewidzianymi dotychczasowo wymogami, oświadczenie gwarancyjne w założeniu ma zawierać również wyraźne stwierdzenie o przysługiwaniu środków ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową oraz o braku wpływu gwarancji na wskazane środki. Dodatkowo gwarancja ma zawierać: nazwę i adres gwaranta, wskazanie rzeczy objętej gwarancją, jej warunki oraz procedurę, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc z gwarancji skorzystać.Powyższe ma za zadanie ułatwić konsumentowi skorzystanie z gwarancji oraz ewentualne dochodzenie roszczeń od gwaranta.

30.06.2022

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności