Nowelizacja prawa bankowego – rewolucyjne zmiany w outsourcingu bankowym

W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Istotne zmiany pojawiły się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe i dotyczą w szczególności outsourcingu i pod-outsourcingu bankowego.

W ramach zmian dotyczących outsourcingu:

/ wprowadzono możliwość tworzenia tzw. „nieograniczonego” łańcucha outsourcingowego, tj. dalszego powierzania outsourcowanych czynności bankowych;

/ uzależniono możliwość powierzenia czynności bankowych w ramach pod-outsourcingu od uzyskania ogólnej lub szczegółowej zgody banku na piśmie;

/ rozszerzono możliwość outsourcingu o czynności w zakresie pośrednictwa w odniesieniu do umów o instrumenty płatnicze inne niż karty płatnicze;

/ złagodzono zasady outsourcingu zagranicznego – dla powierzenia czynności poza obszar UE i EOG wystarczająca będzie notyfikacja do KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej;

/ wprowadzono obowiązek zawiadamiania KNF o outsourcowaniu „innych czynności” przez bank w miejsce obowiązku uzyskiwania zezwolenia regulatora;

/ zrezygnowano z obowiązku notyfikacji do KNF tzw. outsourcingu międzybankowego;

/ dopuszczono ograniczenie odpowiedzialności insourcera wobec banku za szkody wyrządzone klientom banku w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy outsourcingu i pod-outsourcingu.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie, jako umożliwiające bardziej efektywne oraz elastyczne korzystanie przez sektor bankowy z instytucji outsourcingu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochrony tajemnicy bankowej.

17.10.2023, Monika Niechoda

Osoby odpowiedzialne

Monika Niechoda

aplikant adwokacki

Monika Niechoda

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności